Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych
Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

starszy referent ds świadczeń rodzinnych Beata Kapuścińska


tel. 055 -647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Inspektor
mgr inż. Patrycja Kotowska
Dane kontaktowe:
Numer telefonu 55 6471606
adres e-mail patrycja.kotowska@mops.malbork.pl

Realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych związane z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.
Do zadań należy również procedura związana z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 3)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1255)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1769)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Ustawa z dnia19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. 205 z 2011 r. poz. 2012)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622)

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2010 nr 50 poz. 301)

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U.nr 219 poz. 1706)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. nr 114 poz. 950)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 237 poz. 1654 z 2008roku)

Ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. poz. 1456 nr 223 z 2008 roku)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 )

Rozporządzenie z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 58, poz. 401)

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 19.07.2006r. nr 130 poz. 903)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) – tekst ujednolicony, stan na dzień 16 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 105 poz.881)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz.401)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne(Dz.U. 2007 nr 114 poz. 783)

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.


Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 1242
11.08.2020 // mops1.home.pl/bip