Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

st. referent Dorota Andrysiewicz
tel. 647 27 81 wew. 38

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że z dniem 12 października 2010 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Malbork działający przy MOPS.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Malbork należy w szczególności:

Akty Prawne :

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(dz.U. z 2012r., poz 1356  z poźn zm .   )  - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)  -  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

3.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. ( Dz.U.  nr 88 poz. 553 z późn zm.)  - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

4.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. ( Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm. )  - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. ( Dz.U.  nr 9 poz. 59 z późn. zm.) - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet 

6.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. ( Dz.U. 2007 nr 43 poz. 277 z późn. zm.) - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

7.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425z późn. zm.) - isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484) -  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245) -  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 nr 163 z późn. zm . ) -  isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet


Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 11.05.2016
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 2746
11.07.2020 // mops1.home.pl/bip