Dokumenty do pobrania


Świadczenia Rodzinne

UWAGA!!!! Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012

Druk ŚR nr 1 - Oświadczenie Ochrona danych osobowych

Druk nr 2 - Prośba o przelew na konto

Druk nr 3 – Oświadczenie

Druk ŚR nr 4 - Upoważnienie do spraw zw. z Świadczeniami Rodzinnymi

Druk ŚR nr 5 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Druk nr 6 - Oświadczenie o dochodzie

Druk ŚR nr 7 - Oświadczenie w celu ustalenia praaw do świadczenia pielęgnacyjnego

Druk ŚR nr 8- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Druk ŚR nr 9 - Oświadczenie dotyczące braku możliwości podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 10 - Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 11 - Zobowiązanie do dostarczenia raportu z ZUS (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 12 - RP 6 - Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 13 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Druk ŚR 13 ZAP

Druk ŚR nr 14 - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 114, poz. 950)

Druk ŚR nr 15 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Druk ŚR nr 16 - oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Druk ŚR nr 17 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Druk ŚR nr 18 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Druk ŚR nr 19 - Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Druk ŚR nr 20 - Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Druk ŚR nr 21 - Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druk ŚR nr 22 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Druk ŚR nr 23 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Druk ŚR nr 24 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Druk ŚR nr 25 - Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Druk A - Wzór oświadczenia

Druk B - Załączniki do wniosku


Fundusz Alimentacyjny

UWAGA!!!! Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012

Druk FA nr 1 - Oświadczenie Ochrona danych osobowych dot. funduszu alimentacyjnego

Druk nr 2 - Prośba o przelew na konto

Druk nr 3 – Oświadczenie

Druk FA nr 4 - Upoważnienie do spraw zw. z funduszem alimentacyjnym

Druk FA nr 5 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzający okres świadczeniowy

Druk nr 6 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 7 - Informacja dotycząca dłużnika alimentacyjnego

Druk FA nr 8 - Oświadczenie dotyczące adresu Komornika

Druk FA nr 9 - Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

Druk FA nr 10 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Druk FA nr 11 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiąganym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 12 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 13 - Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Druk A - Wzór oświadczenia

Druk B - Załączniki do wniosku


Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 10.10.2017
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 1482
17.08.2019 // mops1.home.pl/bip