Koordynacja

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - Pokój Nr 2

Starszy Specjalista Natalia Mleczek
tel. 55 647-16-12
natalia.mleczek@mops.malbork.pl


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYJAZDU CZŁONKA RODZINA POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i mają one wpływ także sposób przekazywania informacji pomiędzy właściwymi organami poszczególnych krajów.


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu usprawnienie swobodnego przepływu obywateli Unii Europejskiej (UE). Opiera się na współpracy krajowych funduszy zabezpieczenia społecznego.

AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE:

Kraje, których dotyczy koordynacja:


Państwa Unii Europejskiej (EU) to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Finlandia, Hiszpania, Malta, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Łotwa, Litwa, Holandia, Szwecja, Irlandia, Słowacja, Luksemburg, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Polska, Węgry, Rumunia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania (w tym na Gibraltarze, zasady nie obowiązują natomiast na wyspie Man i Wyspach Normandzkich)


Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) to: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Koordynacji podlegają także sprawy ze Szwajcarii, na podstawie umowy UE o swobodnym przepływie osób.

Pamiętaj!
W przypadku Twojego wyjazdu lub członka rodziny do państw UE, EOG lub Szwajcarii, Twoim obowiązkiem jest zgłosić Sekcji Świadczeń Rodzinnych ową okoliczność.


W celu usprawnienia pracy Sekcji prosimy, aby zostały uwzględnione następujące informacje:

- zatrudnienie/praca na własny rachunek bez oddelegowania/zasiłek dla bezrobotnych,
- przebywanie w celu zamieszkania lub podjęcia zatrudnienia,
- delegowanie, potwierdzone formularzem A1 (prosimy o załączenie kopii)

Ponadto prosimy o wypełnienie formularza na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego znajdującego się pod adresem:


Po zgłoszeniu w/w okoliczności, Sekcja Świadczeń Rodzinnych występuje do wojewody w celu ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.


Po ustaleniu koordynacji tutejszy organ uchyla swoją decyzję (jeżeli została ona już wydana) i przekazuje całą dokumentację do Wojewody Pomorskiego.


Po otrzymaniu dokumentacji, Wojewoda Pomorski wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Strona na każdym etapie postępowania ma możliwość zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie:


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.


W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony postępowania pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia!

Wszelkie niezbędne informacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego znajdziecie Państwo pod adresem:


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 31.05.2019
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 31.05.2019
Dokument oglądany razy: 1545
26.05.2020 // mops1.home.pl/bip