Świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., aby uzyskać wyrównanie od lipca 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Świadczenie wychowawcze przysługuje:


- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

- zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o
1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim ma otrzymywać ww. świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawczych albo otrzymującej świadczenie wychowawcze.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności dotyczących uzyskania dochodu lub wystapienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegajaca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach gminny organ właściwy realizujący świadczenie wychowawcze.

Wypłacanie świadczeń w przypadku śmierci wnioskodawcy


W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Wypłacanie świadczeń w przypadku nowonarodzonego dziecka


Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.


Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka

Wypłata świadczenia wychowawczego - Poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Warto podać we wniosku swój adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego, ponieważ od 1 lipca 2019 r przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje
je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

!!!UWAGA!!!


Nowy okres zasiłkowy będzie trwać od 1 lipca 2019 r, bądź 1 października 2019 r do 31 maja 2021 r.


W kolejnym okresie zasiłkowym wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r do 31 marca 2021 r - w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r do 30 czerwca 2021 r – w formie papierowej.


Podstawa prawna:

Dokumenty do pobrania:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego :


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 03.06.2019
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 03.06.2019
Dokument oglądany razy: 481
25.10.2020 // mops1.home.pl/bip