Świadczenie - Dobry Start

Informacja dotycząca świadczenia ‚DOBRY START’ 300+

300plus.pdf

Informujemy, iż świadczeniobiorcy, którzy złożyli wnioski o świadczenie Dobry Start „300+” otrzymają na pocztę elektroniczną informację o przyznanych świadczeniach z niżej podanego e-maila: info.sr@mops.malbork.pl


Świadczenie „Dobry start”


Kto może ubiegać się o świadczenie dobry start


Świadczenie dobry start określone w programie, przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Obywatelom polskim;
  2. Cudzoziemcom:

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub osoby uczącej się.


Świadczenie dobry start przysługuje:

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.


Świadczenie dobry start nie przysługuje:


Przez szkołę należy rozumieć: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia dobry start

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy.


Organem właściwym w rozumieniu przepisów regulujących dobry start są:

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.


WAŻNE !!! Należy pamiętać, że Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku obsługuje tylko mieszkańców miasta Malborka, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie malborskiego adresu.


Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2019 r.:

Warto podać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla Ucznia.


Kryteria nabywania prawa do świadczenia dobry start i jego wysokość


Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń

Uzupełnienie braków we wniosku

Obowiązujące akty prawne

Dokumenty do pobrania


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 05.06.2019
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 03.06.2019
Dokument oglądany razy: 1027
11.07.2020 // mops1.home.pl/bip