RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Piotrem Szumko, jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl.

II. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:


1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:


IV. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:


1. Prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
2. Prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3. Prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
6. Prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

V. Dane osobowe mogą być przekazywane:

VI. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 10.06.2019
Podpisał: Anna Wilczewska
Dokument z dnia: 10.06.2019
Dokument oglądany razy: 575
23.11.2020 // mops1.home.pl/bip