Świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ należy złożyć niezbędny wniosek.

Informujemy, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ składanych po 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.!

Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W kolejnym okresie świadczeniowym wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. – tylko w w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – w formie elektronicznej i papierowej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Świadczenie wychowawcze przysługuje:


- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

- zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o
1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim ma otrzymywać ww. świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawczych albo otrzymującej świadczenie wychowawcze.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności dotyczących uzyskania dochodu lub wystapienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegajaca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach gminny organ właściwy realizujący świadczenie wychowawcze.

Wypłacanie świadczeń w przypadku śmierci wnioskodawcy


W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Wypłacanie świadczeń w przypadku nowonarodzonego dziecka


Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.


Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka

Wypłata świadczenia wychowawczego - Poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Warto podać we wniosku swój adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego, ponieważ od 1 lipca 2019 r przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje
je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

!!!UWAGA!!!


Nowy okres zasiłkowy będzie trwać od 1 lipca 2019 r, bądź 1 października 2019 r do 31 maja 2021 r.


W kolejnym okresie zasiłkowym wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r do 31 marca 2021 r - w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r do 30 czerwca 2021 r – w formie papierowej.


Podstawa prawna:

Dokumenty do pobrania:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego :

Materiały informacyjne do pobrania:


Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 02.03.2020
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 876
11.08.2020 // mops1.home.pl/bip