bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze -starszy referent

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK
tel. 647-27-81, 647-27-82 ,647-27-83

Malbork , dnia 05.05.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.


1. Stanowisko Pracy

- Starszy referent

*Wymiar czasu pracy :
                                                       -w pełnym wymiarze czasu pracy


*Rodzaj umowy :
                                                        
   -Umowa o pracę

*Wynagrodzenie :
                                               
    -Zgodnie z tabelą stanowisk zaszeregowań i wymagań
                                                    kwalifikacyjnych pracowników MOPS określonych dla w/w
                                                    stanowiska w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy


2.Niezbędne wymagania od kandydatów :

-posiadanie obywatelstwa polskiego ,

-wykształcenie wyższe - preferowany kierunek : ekonomia , finanse i rachunkowość ,

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych ,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne ,
- nieposzlakowana opinia,
-znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej oraz podstaw klasyfikacji budżetowej ,
-znajomość ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych , ustawy o pomocy społecznej , znajomość kodeksu postępowania administracyjnego ,
-co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów ,w tym współfinansowanych ze środków unijnych ,
-znajomość rozliczeń finansowo – księgowych ze środków unijnych ,
-znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów ze środków europejskich ,
-umiejętność obsługi programów MS Office .


3. Wymagania dodatkowe :

-umiejętność interpretacji przepisów prawnych ,
-umiejętność rozwiązywania problemów ,
-umiejętność pracy w zespole ,
-dokładność , systematyczność ,
-dobra organizacja pracy ,
-dyspozycyjność .


4 .Zakres wykonywanych zadań

-sporządzanie i przyjmowanie oraz kompletowania dokumentacji finansowej ,
-bieżąca kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym ,
-bieżące przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania analitycznego , ich dekretacja , wczytywanie danych do komputera i nadawanie tym dowodom odpowiedniej pozycji księgowej oraz ich księgowanie ,
-bieżąca kontrola i analiza rozrachunków i terminowe ściąganie należności oraz dochodzenie roszczeń spornych w zakresie prowadzonych spraw ,
-uzgadnianie zapisów analitycznych według podziałek klasyfikacji budżetowej lub innych wymaganych kryteriów w zakresie realizowanych zadań z zapisami na kontach przeciwstawnych ,
-sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw ,
-realizacja zadań związanych z prowadzeniem księgowości oraz rozliczeń finansowych projektów w tym współfinansowanych ze środków unijnych , zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
-sporządzanie , wprowadzanie i generowanie wniosków o płatność .


5. Wymagane dokumenty :


1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,( wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności),
6. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Dodatkowa informacja :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w miesiącu kwietniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Na przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133, poz.883)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 27.05.2016 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka ( II piętro pokój 12 ) lub korespondencyjnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 , 82-200 Malbork . Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Stanowisko –starszy referent – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie dokumentów następuje po ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wyłącznie w formie pisemnej. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych , zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną ( ewentualnie poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ma zbadać predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów , określonego w ogłoszeniu o naborze , upowszechnia się na stronie ww.bip.mops.malbork.pl listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonym w ogłoszeniu.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatru
dnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 06.05.2016
Dokument oglądany razy: 890