bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referent do sekcji świadczeń rodzinnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK
tel. 647-27-81, 647-27-82 ,647-27-83

Malbork , dnia 03.06.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko Pracy

                                          *Referent -do sekcji świadczeń rodzinnych


*Wymiar czasu pracy :
                                             -w pełnym wymiarze czasu pracy


*Rodzaj umowy :
                                              -Umowa o pracę

*Wynagrodzenie :
                                        -Zgodnie z tabelą stanowisk zaszeregowań i wymagań
                                         kwalifikacyjnych pracowników MOPS określonych dla w/w
                                          stanowiska w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy


2.Niezbędne wymagania od kandydatów :

- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- wykształcenie średnie lub wyższe
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i lub przestępstwo skarbowe umyślne
- nieposzlakowana opinia ;
-dyspozycyjność;
-bardzo dobra organizacja pracy;
-umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji;
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
-doskonałe umiejętności interpersonalne;
-samodzielność i odpowiedzialność;
-umiejętność ustalania priorytetów działań;
-umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami;
-komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi .

3. Wymagania dodatkowe :


- doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń rodzinnych,
- znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw i przepisów wykonawczych:

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r. Poz.195) ,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 114 ze zm.) ,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) ,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Sopłecznej z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. Poz. 3) ,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i spoecjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości swiadczeń rodzinnych oraz wyskosci zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238) ,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Sopłecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123 poz. 836 ze zm.) .

4. Główne obowiązki :

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji zadań:
 - wynikających z ustawy : Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
-przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych , świadczenia wychowawczego , wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,

- przygotowywanie i opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych ,

- bieżąca rejestracja, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach dla świadczeniobiorców ,

- bieżące przyjmowanie wyjaśnień składanych przez świadczeniobiorców w zakresie wystosowywanych wezwań, rozpatrywanie wezwań, kontrola terminowości załatwiania spraw ,

- sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców ,

- sporządzanie zapytań i odpowiedzi na przekazywane do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pisma.,

- przygotowywanie materiałów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ,

- bieżące prowadzenie rejestru otrzymywanej korespondencji ,

- bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym umieszczanie wszelkiej wychodzącej i otrzymywanej korespondencji ,
obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw ,
wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego ,

5. Wymagane dokumenty :

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,( wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności),
6. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Dodatkowa informacja :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w miesiącu maju 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Na przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133, poz.883)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 20.06.2016 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka ( II piętro pokój 12 ) lub korespondencyjnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 , 82-200 Malbork . Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Stanowisko –Referent – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie dokumentów następuje po ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wyłącznie w formie pisemnej. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych , zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną ( ewentualnie poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ma zbadać predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów , określonego w ogłoszeniu o naborze , upowszechnia się na stronie ww.bip.mops.malbork.pl listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonym w ogłoszeniu.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 03.06.2016
Dokument oglądany razy: 1255