bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkur na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku poszukuje osoby posiadającej wykształcenie w kierunku oligofrenopedagogiki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa zlecenie:
- 20 godzin pracy tygodniowo

Ogólny zakres wykonywanych czynności:
- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie wykształcenia w kierunku oligofrenopedagogiki
2. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym ,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Osoba musi być dyspozycyjna, posiadać umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej w miejscu zamieszkania klienta

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi,
3. Zrównoważenie emocjonalne,
4. Odporność na trudne sytuacje i stres,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV),
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie,
3. Ewentualna kserokopia referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
4.Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z
pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014. 1182 z późn. Zmianami )„

7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 1).
Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
Etap 1- weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap 2- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną
poinformowani telefonicznie.

Komplet dokumentów należy składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork z dopiskiem:
„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi „ w terminie do dnia 30 września 2016 r. godz. 15:00.

Informacja merytoryczna- tel. 55 647 27 81 wew. 35

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jacek Wojtuszkiewicz

oferta


Malbork, dnia16 września 2016

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 01.09.2016
Dokument oglądany razy: 690