bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzęnicze- referent do działu księgowości

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK
tel. 647-27-81, 647-27-82 ,647-27-83

                                                                                                                                       

Malbork , dnia 24.03.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko Pracy

                                                     *Referent -do działu księgowości


*Wymiar czasu pracy :
                                                       -pełny etat


*Rodzaj umowy :
                                                       -Umowa o pracę - pierwsza umowa będzie zawarta
                                                       na czas określony

*Wynagrodzenie :
                                                      -Zgodnie z tabelą stanowisk zaszeregowań i wymagań
                                                       kwalifikacyjnych pracowników MOPS określonych dla w/w
                                                        stanowiska w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy


2.Niezbędne wymagania od kandydatów :

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)
- wykształcenie średnie ekonomiczne oraz minimum 3-letni staż pracy,
lub
-wyższe ekonomiczne , administracyjne
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i lub przestępstwo skarbowe umyślne
- nieposzlakowana opinia,

3. Wymagania dodatkowe :
- doświadczenie w pracy w księgowości,
-mile widziane dokumenty potwierdzające ukończone kursy , szkolenia z zakresu księgowości, rachunkowości itp.,
-preferowane wykształcenie o kierunku finanse, rachunkowość lub pokrewne związane z wykonywanymi zadaniami na stanowisku referenta w dziale księgowości,
-umiejętność obsługi komputera, w szczególności Microsoft Word i Excel,
-predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dokładność i skrupulatność,dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
Znajomość przepisów prawa
ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – w zakresie jednostek samorządu terytorialnego,

4. Główne obowiązki :

-kompletowanie dokumentów księgowych,
-dekretowanie wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
-sprawdzanie zaangażowania i dowodów księgowych do wypłaty pod względem formalnym i rachunkowym ,
-księgowanie wszystkich dokumentów księgowych w komputerowym programie na kontach księgi głównej, oraz na kontach analitycznych zgodnie z wcześniejszą dekretacją,
-uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,
-bieżąca kontrola i analiza rozrachunków w zakresie prowadzonych spraw ,
-wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, not obciążeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-wprowadzenie faktur do rejestru VAT,
-przygotowywanie dokumentów do wypłaty kasowej ,
-przygotowywanie dokumentów do przelewów bankowych,
-przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
-wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez głównego księgowego.

5. Wymagane dokumenty :

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- własnoręcznie podpisany ,
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany ,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej -własnoręcznie podpisany ,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności

Dodatkowa informacja :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Na przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133, poz.883)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 14.04.2017 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka ( II piętro pokój 12 ) lub korespondencyjnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 , 82-200 Malbork . Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Stanowisko –Referent do działu księgowości – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie dokumentów następuje po ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wyłącznie w formie pisemnej. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych , zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną ( ewentualnie poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ma zbadać predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów , określonego w ogłoszeniu o naborze , upowszechnia się na stronie ww.bip.mops.malbork.pl listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonym w ogłoszeniu.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 1006