bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzęnicze- referent do działu świadczeń rodzinnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK
tel. 647-27-81, 647-27-82 ,647-27-83

                                                                                                                                         

Malbork , dnia 29.03.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko Pracy

                                     *Referent -do działu świadczeń rodzinnych

*Wymiar czasu pracy :
                                                             -pełny etat


*Rodzaj umowy :
                                                           -Umowa o pracę - pierwsza umowa będzie zawarta
                                                            na czas określony

*Wynagrodzenie :
                                                         -Zgodnie z tabelą stanowisk zaszeregowań iwymagań
                                                         kwalifikacyjnych pracowników MOPS określonych dla w/w
                                                         stanowiska w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy


2.Niezbędne wymagania od kandydatów :

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)
-wykształcenie wyższe administracyjne
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i lub przestępstwo skarbowe umyślne
- nieposzlakowana opinia,

3. Wymagania dodatkowe :

-doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń rodzinnych
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
-umiejętność organizacji pracy
-samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność
-znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw i przepisów wykonawczych

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.23).
  • ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz.195)
  • ustawa o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 )
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 489)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2229)

4. Główne obowiązki :

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji zadań:
-wynikających z ustawy : Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych , świadczenia wychowawczego, wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Przygotowywanie i opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych.

- Bieżąca rejestracja, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach dla świadczeniobiorców.

- Bieżące przyjmowanie wyjaśnień składanych przez świadczeniobiorców w zakresie wystosowywanych wezwań, rozpatrywanie wezwań, kontrola terminowości załatwiania spraw.

- Sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców.

- Sporządzanie zapytań i odpowiedzi na przekazywane do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pisma.

- Przygotowywanie materiałów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- Bieżące prowadzenie rejestru otrzymywanej korespondencji

- Bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym umieszczanie wszelkiej wychodzącej i otrzymywanej korespondencji.
- Obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw,
-Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

5. Wymagane dokumenty :

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- własnoręcznie podpisany ,
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany ,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej -własnoręcznie podpisany ,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności

Dodatkowa informacja :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Na przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133, poz.883)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 18.04.2017 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka ( II piętro pokój 12 ) lub korespondencyjnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 , 82-200 Malbork . Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Stanowisko –Referent do działu świadczeń rodzinnych – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie dokumentów następuje po ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wyłącznie w formie pisemnej. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych , zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną ( ewentualnie poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ma zbadać predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów , określonego w ogłoszeniu o naborze , upowszechnia się na stronie ww.bip.mops.malbork.pl listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonym w ogłoszeniu.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 801