bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na wolne stanowisko urzęnicze - referent do działu świadczeń pomocy społecznej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK
tel. 647-27-81, 647-27-82 ,647-27-83

                                                                                                                                                

Malbork , dnia 11.04.2017


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko Pracy

                                          *Referent -do działu świadczeń pomocy społecznej


*Wymiar czasu pracy :
                                            -pełny etat


*Rodzaj umowy :

                                           -Umowa o pracę - pierwsza umowa będzie zawarta
                                             na czas określony

*Wynagrodzenie :
                                            - Zgodnie z tabelą stanowisk zaszeregowań i wymagań
                                             kwalifikacyjnych pracowników MOPS określonych dla w/w
                                             stanowiska w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy


2.Niezbędne wymagania od kandydatów :

- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)
- wykształcenie średnie lub wyższe;
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
publicznych;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i lub przestępstwo skarbowe umyślne
- nieposzlakowana opinia,

3. Wymagania dodatkowe :

-umiejętność obsługi komputera w zakresie programu „Płatnik”
-predyspozycje osobowościowe : odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dokładność, skrupulatność, dobra organizacja pracy w zespole .
-Znajomość przepisów :

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz.23 z zm.) ,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 1793 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 930 z zm.),
  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 963, ze zm. ),
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 887),
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697) .

4.Główne obowiązki

1.Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przysługującym osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej oraz pracowników Ośrodka:
-obsługa programu Płatnik, Płatnik teletransmisja,
- tworzenie druków zgłoszeniowych, wyrejestrowań, korekt, zmian , potwierdzeń,
-tworzenie raportów miesięcznych i korekt,
-sprawozdawczość z w/w świadczeń.
2.Wydawanie zaświadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników Ośrodka odnośnie zgłoszeń do ZUS.
3.Teletransmisja wszystkich dokumentów ZUS:
-podopiecznych korzystających z ubezpieczeń społecznych,                                             -pracowników zatrudnionych w Ośrodku.                                                                                4.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku w zakresie pozyskiwania informacji o podopiecznych Ośrodka – obsługa SEPI:
-tworzenie i przesyłanie wniosków o wydanie zaświadczeń,
-odbieranie i drukowanie zaświadczeń,
-prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń.
5.Wydawanie decyzji w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6.Rozliczenie finansowe pieczy zastępczej.
7.Zastępstwo w razie nieobecności pracowników działu świadczeń pomocy społecznej
8.Inne prace zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

5. Wymagane dokumenty :

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- własnoręcznie podpisany ,
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany ,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej -własnoręcznie podpisany ,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,                                                              5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia z KRK o niekaralności


Dodatkowa informacja :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w miesiącu marcu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Na przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133, poz.883)”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 04.05.2017 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie tut. Ośrodka ( II piętro pokój 12 ) lub korespondencyjnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 74 , 82-200 Malbork . Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Stanowisko –Referent do działu świadczeń pomocy społecznej – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Przyjmowanie dokumentów następuje po ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wyłącznie w formie pisemnej. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych , zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wyboru kandydata dokonuje się poprzez rozmowę kwalifikacyjną ( ewentualnie poprzedzoną testem kwalifikacyjnym). Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz ma zbadać predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów , określonego w ogłoszeniu o naborze , upowszechnia się na stronie ww.bip.mops.malbork.pl listę kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru , stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym , określonym w ogłoszeniu.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 11.04.2017
Dokument oglądany razy: 740