bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miasta i Burmistrza Miasta Malborka. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

4. Praca socjalna.

5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

7. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku upoważniony jest Kierownik MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 724