bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Świadczenia Rodzinne

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

starszy referent ds świadczeń rodzinnych Beata Kapuścińska

tel. 055 -647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl

Struktura wewnętrzna działów:

1. Bieżąca kontrola przyjmowanych wniosków dotyczących przyznania dodatków z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
2. Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych – w tym:
- weryfikacja,
-rejestracja.
- przygotowanie wniosku do wprowadzenia do bazy danych oraz na listę wypłat z podaniem kwoty należnego świadczenia wraz z ewentualnym wyrównaniem,
3. Przygotowywanie i opracowywanie postanowień, decyzji administracyjnych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,
5. Sporządzanie zapytań o odpowiedzi na przekazywane Sekcji Świadczeń Rodzinnych pisma,
6. Bieżąca rejestracja, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach dla świadczeniobiorców,
7. Przygotowywanie materiałów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
8. Sporządzanie zestawień, wykazów zleconych przez przełożonego oraz dotyczących przepisów świadczeń rodzinnych,
9. Bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych,
10. Wykonywanie innych poleceń przekazanych przez przełożonego,
11. Zastępstwo w razie nieobecności Pani Patrycji Kotowskiej,
12. Odpowiedzialność za stan dokumentacji, jej zgodność z przepisami, terminowość i prawidłowe wykonanie zadań na zajmowanym stanowisku.

Świadczenia rodzinne ( podstawa prawna, zasady):
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do dnia 321 października następnego roku.

„Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 574,00 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 664,00 zł netto na członka rodziny.”

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuacje rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.
Od dnia 1 listopada 2012 r. zasiłek rodzinny
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych szkoła oznacza:
szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka-tj. Osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka, osobie uczącej się – tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej w na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego
dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę
Świadczenia rodzinne
zasiłek rodzinny
77,00 zł – na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia
106,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5
roku życia do ukończenia 18 roku życia
115,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18
roku życia do ukończenia 24 roku życia 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
urodzenia dziecka 1 000,00 zł - jednorazowo 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego 400,00 zł - miesięcznie 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
samotnego wychowywania
dziecka 170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż
340,00 zł na wszystkie dzieci),
zwiększenie o 80,00 zł – miesięcznie w
przypadku dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności lub o znacznym stopniu
niepełnosprawności ( nie więcej niż 160,00
zł na wszystkie dzieci), 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej 80,00 zł – miesięcznie na trzecie i
następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego 60,00 zł – miesięcznie na dziecko do
ukończenia 5 roku życia
80,00 zł – miesięcznie na dziecko
powyżej 5 roku życia do 24 roku 623,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,
rozpoczęcia roku
szkolnego 100,00 zł - raz w roku 623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania 90,00 zł – przez 10 miesięcy w związku
z zamieszkaniem w miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły ponad
gimnazjalnej lub gimnazjum w
przypadku dziecka legitymującego się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności
50,00 zł – przez 10 miesięcy w związku
z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej 539,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub
623,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza:
- dom pomocy społecznej,
- placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
- młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- schronisko dla nieletnich,
- zakład poprawczy,
- areszt śledczy,
- zakład karny,
- zakład opiekuńczo-leczniczy,
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
- szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka . Odmiennie niż przy ustalaniu prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie jest brane pod uwagę, czy dziecko żyje w dniu składania wniosku i wypłaty świadczenia.
Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Od dnia 01 stycznia 2013 r. podstawą nabycia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto.
Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1 000 zł. Termin złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Komunikaty i ogłoszenia

W dniu 23 września 2014 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
Zgodnie z treścią w/w obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2 869 zł. tj. 239,08 zł miesięcznie.

Aty Prawne


Dz.U. 2013 poz. 1456
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych


Dz.U. 2013 poz. 3
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


Dz.U. 2012 poz. 1255
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 267)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
• Wysokość zasiłku – miesięcznie 153,00zł. Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
• Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie, która ukończyła 75 lat;
4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
• Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
• Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego - uzyskując takie uprawnienie należy niezwłocznie ten fakt zgłosić do tutejszego organu.
3. jeżeli członkom rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:
1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
KONTYNUACJA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

a) niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

b) prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 3)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1255)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1769)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Ustawa z dnia19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. 205 z 2011 r. poz. 2012)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622)

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2010 nr 50 poz. 301)

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U.nr 219 poz. 1706)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. nr 114 poz. 950)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 237 poz. 1654 z 2008roku)

Ustawa z dnia 17 października 2008 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. poz. 1456 nr 223 z 2008 roku)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 )

Rozporządzenie z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 58, poz. 401)

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 19.07.2006r. nr 130 poz. 903)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) – tekst ujednolicony, stan na dzień 16 lipca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr 105 poz.881)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz.401)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne(Dz.U. 2007 nr 114 poz. 783)

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 03.05.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 789