bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA,WINDYKACJA

Starszy inspektor Rutkowska Justyna

tel.: (55) 647-16-12
fax: (55) 647-16-08
e-mail: justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Obowiązki (opis stanowiska) :

Przyjmowanie i obsługa petentów w sprawach związanych ze świadczeniami nienależnie pobranymi
Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych ze świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynikających z nienależnie pobranych świadczeń ustalonych ostateczną decyzją administracyjną
Potrącanie z bieżąco wypłacanych świadczeń nienależnie pobranych świadczeń
Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie wypłaconych świadczeń i zwrotów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
Prowadzenie postępowań w sprawach ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń (rozłożenie na raty, umorzenie zadłużenia odroczenie terminu płatności)
Zlecanie wywiadu (sporządzenia karty informacyjnej bądź notatki przez pracownika socjalnego) w przypadku wpłynięcia podania dot. rozłożeni na raty, umorzenia zadłużenia lub odroczenia terminu jego spłaty
Prowadzenie rozliczeń wpłat dokonywanych na poczet nienależnie pobranych świadczeń oraz monitorowanie terminowości spłat.
Rachowanie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych
Prowadzenie rejestru upomnień
Przygotowywanie pism, decyzji administracyjnych i odwołań w związku z prowadzonymi postępowaniami
Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw
Prowadzenie rejestru korespondencji odbieranej oraz wychodzącej
Sporządzanie sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zatwierdzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejsce załatwienia sprawy
pokój Nr 4 (parter) Starostwa Powiatowego w Malborku w godzinach od 7:00 do 15:00 w poniedziałek, wrotek, czwartek i piątek oraz w środy w godzinach od 9:00 do 17:00.

Informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenia na raty, umorzenia czy odroczenia terminu spłaty.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do MOPS Malbork drogą pisemną (sekretariat Ośrodka ul. J. Słowackiego 74) lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania do siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych przy Placu Słowiańskim 17 .

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z z 2012r. poz.1228, z późn. m.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2013 poz. 441).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 288, poz. 1694).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 183,1195);

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony.

Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie czeku, nie realizuje się czeku, gdy kwota zwrotu jest niższa niż koszty obsługi czeku.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, należności wygasają.

Wszelkie opłaty z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy wpłacać na odpowiedni numer rachunku bankowego, tj.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Bank BPH Nr konta: PL 16 1060 0076 0000 3210 0019 3607
Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.
Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane.

Umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenie terminu płatności czy rozłożenie na raty

Zgodnie z art. 77 § 1 KPA organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, toteż Dział Świadczeń Rodzinnych kieruje wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych do MOPS z prośbą o udzielenie informacji dot. rodziny wnioskodawcy. Na gruncie niniejszej sprawy `należy wskazać, iż w postępowaniu toczącym się w oparciu o przepis art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ powinien dokładnie, podejmując z urzędu czynności dowodowe, ustalić przede wszystkim sytuację życiową (majątkową, rodzinną, zdrowotną) wnioskodawcy. Przed podjęciem decyzji na podstawie tego przepisu organ powinien ustalić to, w jaki sposób zwrot nienależnie pobranych świadczeń będzie mieć wpływ na sytuację życiową zobowiązanego.

Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w kwestii umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia termin płatności czy rozłożenia zadłużenia na raty nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, odmowy umorzenia długu odmowy odroczenia termin płatności czy rozłożenia zadłużenia na raty przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO / ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności wygasają.
Z kolei w myśl art. 42 cytowanej ustawy osoba, która nienależnie pobrała zaliczki alimentacyjne, jest obowiązana do ich zwrotu. Sprawy o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie określonych w dotychczasowych przepisach. Kwoty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją potrąca się z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wszelkie nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy zaliczki alimentacyjnej należy wpłacać na rachunek bankowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Bank BPH Nr konta: PL 16 1060 0076 0000 3210 0019 3607
Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 75) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00.
Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.) nakłada na podmioty realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych obowiązek sporządzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania. Sprawozdania sporządza się co kwartał w ujęciu narastającym ze stanami na koniec każdego m-ca kwartału.
Od 12 kwietnia 2013 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2013 poz. 441). Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzenia sprawozdań oraz ich terminy i sposób przedstawienia.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia przedmiotowe sprawozdanie składa się w formie elektronicznej w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Kwartalne sprawozdania zawierają dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenia zdrowotne.
Sprawozdanie sporządzane jest na wzorze z załącznika nr 1 ww. rozporządzenia, którego integralną część stanowią objaśnienia.
Sprawozdanie składa się z dziewięciu części nazwanych literami od A do I

Część A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń
Część B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
Część C. Informacja na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Część D. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych
Część E. Wydatki ze środków własnych gminy na świadczenia rodzinne i liczba świadczeń
Część F. Informacja na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi
Część G. Informacja uzupełniająca o realizacji świadczeń rodzinnych
Część H. Informacje o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne
Część I. Informacje statystyczne

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organy właściwe dłużnika, organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa są zobowiązani do przedstawiania, za pośrednictwem wojewody, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat:
1) wydatków na świadczenia poniesione ze środków budżetu państwa
2) liczby wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) osób korzystających ze świadczeń;
4) dłużników alimentacyjnych;
5) prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
6) podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych;
7) kosztów obsługi;
8) prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
wzory i sposób sporządzania sprawozdań oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzględniając potrzebę ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 288, poz. 1694)
Sprawozdanie składa się z siedmiu części nazwanych literami od A do G

Część A: Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa, liczba wypłaconych świadczeń oraz informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych
Część B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Część C. Informacje na temat zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niepodjętych świadczeń
Część D. Informacje na temat kosztów obsługi
Część E. Informacja na temat prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Część F. Informacje na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych
Część G. Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych


WZÓR WNIOSKU O RATALNĄ SPŁATĘ ZADŁUŻENIA


(Miejscowość i data)
….......................................................
….......................................................

(Imię i nazwisko)
….......................................................

….......................................................
(Adres)
….......................................................
(Numer telefonu do kontaktu)
….......................................................
(Adres e-mail)
….......................................................
(Numer sprawy)

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ..….................... złotych wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającego ze sprawy nr ................................., na dogodne raty.
Zobowiązuję się do spłaty powyższego zobowiązania w :
….... ratach po …..................... złotych miesięcznie, począwszy od ….................(dd-mm-rrrr), aż do całkowitej spłaty zadłużenia,

Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia:
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

….......................................................
(Miejscowość, data i czytelny podpis )

WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE ZADŁUŻENIA


(Miejscowość i data)
….......................................................
….......................................................

(Imię i nazwisko)
….......................................................

….......................................................
(Adres)
….......................................................
(Numer telefonu do kontaktu)
….......................................................
(Adres e-mail)
….......................................................
(Numer sprawy)

Wniosek o umorzenie zadłużenia

Zwracam się z prośbą o umorzenie mojego zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ..….................... złotych wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającego ze sprawy nr ..................................

Uzasadnienie wniosku o umorzenie zadłużenia:
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

….......................................................
(Miejscowość, data i czytelny podpis )Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 03.05.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 18 482