bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Fundusz Alimentacyjny

DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Starszy inspektor: Karina Zając
 tel. ( 055 ) 647-16-05
mail: karina.zajac@mops.malbork.pl

referent: Anna Widźgowska
tel. ( 055 ) 647-16-11

GODZINY URZĘDOWANIA

PONIEDZIAŁEK od 7.00 do 15.00
WTOREK od 7.00 do 15.00
ŚRODA od 9.00 do 17.00
CZWARTEK od 7.00 do 15.00
PIĄTEK od 7.00 do 15.00

STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU:
Sekcja Świadczeń Rodzinnych – fundusz alimentacyjnyZadania:
Przyjmowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w  tym: weryfikacja, rejestracja, wprowadzenie wniosku do bazy danych.
Przygotowywanie i opracowywanie  postanowień oraz decyzji administracyjnych  z zakresu powołanej wyżej ustawy , w tym m.in.: przyznających, odmownych, uchylających, zmieniających.

Tworzenie i przekazywanie wszelkich informacji związanych z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w szczególności wynikających z art. 27 ust 7 pkt. 3.

 Sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców.

Bieżąca rejestracja, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach dla świadczeniobiorców, sporządzanie wezwań.

Sporządzanie zapytań i odpowiedzi na przekazywane do działu funduszu alimentacyjnego pisma związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przygotowywanie materiałów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Bieżące prowadzenie rejestru dotyczącego świadczeniobiorców , zrealizowanych comiesięcznych wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  wydanych decyzji,

Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy, bieżące sporządzanie i aktualizacja kartotek w teczkach dłużników alimentacyjnych.

Przygotowywanie i opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym m.in.: umorzenia, odmowy umorzenia zadłużenia dłużnika alimentacyjnego wynikającego z wypłaconych  na rzecz wierzycielka świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wygaszanie należności przy postanowieniach dotyczących umorzenia postępowań przez komornika.

Tworzenie i przekazywanie wszelkich informacji związanych z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w szczególności wynikających z art. 3 ust 5, art. 27 ust. 2 i ust. 7 pkt 1,2,3.

Sporządzanie zapytań i  odpowiedzi na przekazywane do działu funduszu funduszu alimentacyjnego pisma związane z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą  w zakresie :sporządzanie wniosków o ściganie, wniosków o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy, kierowanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się PUP  celem aktywizacji zawodowej dłużnika.

W okresie przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, wprowadzanie ich do bazy danych  oraz  przygotowywanie i opracowywanie  decyzji administracyjnych.

Bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Współpraca z PUP poprzez SEPI – Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: PODSTAWA PRAWNA, INFORMACJE


AKTY PRAWNE :

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( DZ. U. 205 z 2011r. Poz. 2012 ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. Zm )

Zarządzenia Nr 45 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku oraz Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Miasta Malbork z dnia 10 stycznia 2011 r. starszego specjalisty pracy socjalnej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji.

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
- zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
- oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
- kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (+oryginały do wglądu).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumienu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. ), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.
Nienależnie pobrane świadczenie - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia
wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,
wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala sie na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochdód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzglednia się kwoty dochodu, który następnie został utracony. Utrata dochodu nastapuje na wniosek.
Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczn i zdrowotne,
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


KOMINIKATY

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
W dniu 23 września 2014 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2869 zł, tj. 239,08 zł miesięcznie.

Komunikat w sprawie sposobu dokumentowania wysokości pełnej składki zdrowotnej niezbędnej do ustalenia dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. i) ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, ustalana jest w oparciu o zaświadczenie lub oświadczenie osoby ubiegającej się lub członka jej rodziny (chodzi o pełną, stanowiącą 9% podstawy wymiaru, tj. odliczoną od podatku i od dochodu, odprowadzaną przez ubezpieczonego podatnika w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne).
Organy właściwe realizujące świadczenia rodzinne mają obowiązek honorować zarówno zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej, jak i oświadczenie osoby ubiegającej się lub członka jej rodziny, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Jeśli dana osoba nie jest w stanie wykazać w oświadczeniu wysokości ww. składki, to zaświadczenie o jej wysokości, na swój wniosek, ma prawo uzyskać w instytucji pośredniczącej w jej odprowadzaniu, tj. najczęściej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, (w przypadku składek zdrowotnych opłacanych przez podatnika/ubezpieczonego z dochodów z rent/emerytur rolniczych będzie to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w przypadku osób otrzymujących renty/emerytury mundurowe zakład emerytalno-rentowy MSWiA) – wynika to z art. 29 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne i członkowie jej rodziny, może również uzyskać od płatnika składek, tj. np od zakładu pracy, w którym jest zatrudniona lub urzędu pracy w przypadku składek opłacanych przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych.
Informacja o pełnej składce na ubezpieczenie zdrowotne jest niezbędna do ustalenia dochodu danego członka rodziny wskazanego w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, za dochód uznaje się przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Spośród ww. rodzajów przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki zdrowotne opłacane są przez podatnika w związku z uzyskaniem przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 - przychody opodatkowane według skali podatkowej odpowiednio 18 % i 32 % (są to w szczególności przychody z wynagrodzenia za pracę, z rent/emerytur) oraz w art. 30e - dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane stałą stawką 19 % podstawy obliczenia podatku (tj. przychody z działalności gospodarczej opodatkowane tzw. stawką liniową podatku).
Oznacza to, że tylko składki zdrowotne finansowane przez podatnika/ubezpieczonego ze źródeł opodatkowanych w ww. formach, powinny być wykazywane w oświadczeniu lub w zaświadczeniu np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też urzędu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy, w zaświadczeniach wydawanych dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, nie wykazuje składek nieopłacanych przez podatnika/ubezpieczonego lecz opłacanych z innych źródeł, tj. np. składek finansowanych przez budżet państwa za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, składek finansowanych z budżetu państwa za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca właściwy urząd pracy), składek finansowanych z budżetu państwa za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej czy też ze świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż nie są to składki zdrowotne o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy powinien jednak wykazać składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez urząd pracy za osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, gdyż zgodnie z art. 85 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest to składka pobierana z dochodu bezrobotnego, a więc składka ta, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, podlega odliczeniu od przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych danego bezrobotnego (jest więc niezbędna do prawidłowego ustalenia przez organ właściwy dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych/świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
Analogiczne zasady dokumentowania składki na ubezpieczenie zdrowotne zawarte są w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Komunikat w sprawie obowiązującej od 18 czerwca 2011 r. zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Komunikat w sprawie obowiązującej od 18 czerwca 2011 r. zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzonej ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r.o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 21 czerwca 2011 r. Nr 129. poz. 735)

Od dnia 18 czerwca 2011 r. w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodano art. 8d w brzmieniu:
„Art. 8d. Po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na podstawie art. 51 ust. 2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1), organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.”
Stosowanie powyższego przepisu polega na tym, że w przypadku, gdy wobec osoby zamieszkującej w Polsce prowadzona jest w innym kraju egzekucja alimentów, polski organ centralny (jest nim Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, którego zadania wykonują sądy okręgowe) występować będzie do organu właściwego dłużnika o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz o odebranie od niego oświadczenia majątkowego.

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

USTAWA
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

INFORMACJE

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne
O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.
Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.


Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku:
- otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji;
- otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez organ właściwy wierzyciela (instytucję wypłacającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego);
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Po otrzymaniu wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny dłużnikiem alimentacyjnym w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub:
- odmówił złożenia oświadczenia majątkowego,
- odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej, niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz,
- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:
- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do całkowitego zaspokojenia,
- należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - do ich całkowitego zaspokojenia,
- należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
- należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich całkowitego zaspokojenia.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W przy­pad­ku nie­ure­gu­lo­wa­nia na­leż­no­ści usta­lo­nych ni­niej­szą de­cy­zją zo­sta­ną ścią­gnię­te w try­bie prze­pi­sów usta­wy z dnia 17 czerw­ca 1966 r. o po­stę­po­wa­niu eg­ze­ku­cyj­nym w ad­mi­ni­star­cji (Dz.U. z 2005 Nr 229, poz. 1954 ze zm.)


W razie powstania zaległości w spłacie zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika informuje dłużnika alimentacyjnego o przekazaniu przez organ właściwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z:
- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


Wpłaty dokonywane tytułem zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej - dot. dłużników alimentacyjnych, komorników sądowych i skarbowych - należy przekazywać na wskazany nr rachunku bankowego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Bank BPH Nr konta: 25 1060 0076 0000 3310 0018 0204

Należności wyegzekwowane od dłużnika za pośrednictwem komornika sądowego zgodnie z art. 28 ust. 1,2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przez organy właściwe należy przekazywać na wskazany nr rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA MALBORKA, PLAC SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK,

BANK BPH ODDZIAŁ W MALBORKU Nr konta:34 1060 0076 0000 3210 0019 2701

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1770)

Ustawa z dnia19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. 205 z 2011 r. poz. 2012)

Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz załącznik do wymienionego obwieszczenia. (Dz.U.z 2009 r nr 1, poz.7.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2008 r nr 134, poz.850.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego. (Dz.U. 2008 nr 78 poz. 469.)

Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz. 1378 z 2007 r.)

Uprawnieni

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego/Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 19.06.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 281