bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

KOORDYNACJA

Starszy Inspektor Patrycja Kotowska – świadczenia opiekuńcze, koordynacja
tel. (055) 647-16-07
patrycja.kotowska@mops.malbork.pl


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYJAZDU CZŁONKA RODZINA POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego i mają one wpływ także sposób przekazywania informacji pomiędzy właściwymi organami poszczególnych krajów.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu usprawnienie swobodnego przepływu obywateli Unii Europejskiej (UE). Opiera się na współpracy krajowych funduszy zabezpieczenia społecznego.
Informujemy, iż przenosząc się za granicę do kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, zawsze podlegasz ustawodawstwu tylko jednego kraju. Instytucje zabezpieczenia społecznego ocenią Twoją sytuację i ustalą kraj, którego ustawodawstwu podlegasz zgodnie z przepisami UE. Zasadniczo podlegasz przepisom kraju, w którym faktycznie wykonujesz pracę najemną lub prowadzisz działalność na własny rachunek. Jednakże decyzję o tym, które ustawodawstwo ma zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz!

Tym samym w przypadku Twojego wyjazdu lub członka rodziny do państw UE, EOG lub Szwajcarii, Twoim obowiązkiem jest zgłosić Sekcji Świadczeń Rodzinnych ową okoliczność.

W celu usprawnienia pracy Sekcji prosimy, aby zostały uwzględnione następujące informacje:
-wskazany cel wyjazdu członka rodziny za granicę Rzeczypospolite Polskiej,
-jeżeli nie jest / nie był aktywny zawodowo, w jakich okresach przebywa/ł/ała na terenie innego niż Polska, kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii,
-imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby aktywnej zawodowo na terenie UE, w krajach EOG lub Szwajcarii,
-okresu zatrudnienia, wraz ze wskazaniem adresu zakładu pracy,
-daty zarejestrowania działalności na własny rachunek.

Po zgłoszeniu w/w okoliczności, Sekcja Świadczeń Rodzinnych występuje do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w celu ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych.
Po ustaleniu koordynacji tutejszy organ uchyla swoją decyzję (jeżeli została ona już wydana) i przekazuje całą dokumentację do Marszałka Województwa Pomorskiego.
Po otrzymaniu dokumentacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku działając z upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Strona na każdym etapie postępowania ma możliwość zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony postępowania pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia!


Uwaga!
Sekcja Świadczeń Rodzinnych nie jest organem właściwym do wydawania i uzupełniania formularzy z serii E400.

Państwa Unii Europejskiej (EU) to: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, od 1 maja 2004 r. także Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, a od 1 stycznia 2007 r. również Bułgaria, Rumunia, zaś od 1 lipca 2013 r. Chorwacja.
Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) to: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Koordynacji podlegają także sprawy ze Szwajcarii.Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 13.07.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 13.07.2015
Dokument oglądany razy: 1 338