bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wymagane Dokumenty

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:
a) małżonków lub jednego z małżonków,
b) rodziców lub jednego z rodziców,
c) opiekuna faktycznego dziecka,
d) opiekuna prawnego dziecka,
e) osoby uczącej się,
f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2) dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
☐ kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (ZR,ZP, FA) , pełnoletnich osób uprawnionych (FA), wnioskodawcy i drugiego z rodziców,
☐ kserokopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. Poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
☐ odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
☐ kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka , w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka,
☐ zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające fakt pozostawania kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży z określeniem daty badania w każdym z trzech trymestrów ciąży,
☐ kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu wraz z oryginałem do wglądu ( w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ),
☐ zaświadczenie lub oświadczenia każdego, pełnoletniego członka rodziny, wydane przez właściwy Urząd Skarbowy za 2014 rok zawierające informacje o dochodach, podatku należnym, składkach na ubezpieczenie społeczne,
☐ oświadczenia dokumentujące wysokość nieopodatkowanych dochodów za 2014 rok (m.in. alimenty, stypendia, diety, renty z Unii Europejskiej, fundusz alimentacyjny, dochody uzyskane za granicą z tytułu podjęcia zatrudnienia) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wysokość w/w dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
☐ zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości pobranych (9%) składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2014,
☐ zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku 2014,
☐ kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu ( w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i zasiłek pielęgnacyjny),
☐ zaświadczenie lub oświadczenia o potwierdzające naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej oraz potwierdzające rozpoczęcie rocznego przygotowania przedszkolnego,
☐ kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty / odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty / odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów / odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne wraz z oryginałem do wglądu,
☐ kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację wraz z oryginałem do wglądu,
☐ w przypadku dłużnika zagranicznego, zaświadczenie z Sądu Okręgowego o bezskuteczności egzekucji,
☐ zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji za dwa ostatnie miesiące poprzedzające złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydane przez komornika sądowego,
☐ zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych i przekazanych wierzycielom alimentów za rok 2014,
☐ zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymanych w roku 2014 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
☐ przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny za rok 2014,
☐ zaświadczenie potwierdzające wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie wraz z dowodem wniesionej opłaty,
☐ zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem w przypadku umieszczenia dziecka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
☐ zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub w zakładzie karnym,
☐ zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, a także jego okres,

☐ zaświadczenie od pracodawcy o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy z adnotacją o co najmniej 6- miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przez uzyskaniem prawa w/w urlopu,

☐ zaświadczenie organu emerytalno-rentowego lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające fakt, że osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych ( w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne),
dokument potwierdzający utratę dochodu :
- kserokopia świadectwa pracy wraz z oryginałem do wglądu
- kserokopie umów zlecenie i umów o dzieło,
- kserokopia PIT-11 za 2014 r. wraz z oryginałem do wglądu
- zaświadczenie lub kserokopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy wraz z oryginałem do wglądu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych ( w przypadku zarejestrowania w PUP poza miastem Malbork),
- kopię decyzji o utracie renty, emerytury wraz z oryginałem do wglądu
- wypis z CEiDG o likwidacji/zawieszeniu działalności gospodarczej wraz z oryginałem do wglądu,
- dokumenty potwierdzające fakt utraty dochodu spowodowane utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
☐ zaświadczenie potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym
☐ dokument potwierdzający uzyskanie dochodu :
- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie oraz wysokość dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
- kserokopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy wraz z oryginałem do wglądu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych ( w przypadku zarejestrowania w PUP poza miastem Malbork),
- wpis z CEiDG do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem potwierdzającym wysokość dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza,
- kopię decyzji o uzyskaniu renty, emerytury wraz z oryginałem do wglądu; kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oryginałem do wglądu,
- dokumenty potwierdzające fakt uzyskania dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wraz z zaświadczeniem z ZUS potwierdzającym wysokość dochodu netto uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono urlop wychowawczy.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania dziecka, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.Opublikował: Łukasz Mielnik
Publikacja dnia: 13.07.2015
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 190