bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pomoc Społeczna

Dla Kogo Pomoc

- 20 pracowników socjalnych
- 3 asystentów rodzinnych

Główne zadania pracowników socjalnych:
- praca socjalna organizowana we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi zmierzającymi do poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin wymagających wsparcia i zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
- dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
-udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieskiej Karty"

Główne zadania asystentów rodziny:
- opracowywanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
-udzielanie pomocy rodzinom w mającej na celu poprawię ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
-udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi
- współpraca z jednostkami administracji rządowei i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzinyOpublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 04.05.2016
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 26.02.2015
Dokument oglądany razy: 4 294