bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Malborku
dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych
oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.


Na podstawie art. 3ust. 5lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Malborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.


Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora oraz przedstawiciela dla osoby nieobecnej decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku (pokój nr 12 , II piętro).

Druki oświadczenia do pobrania :

userfiles/file/drukioswiadczenia.pdf

Pokaż aktualności z roku:

Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w sekcji Świadczeń Rodzinnych

30.07.2019

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2019/2020 od dnia 1 SIERPNIA 2019 r. Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2019/2020Opublikował: Sekretariat Mops
Publikacja dnia: 12.01.2018
Podpisał: Łukasz Mielnik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 4 446