bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 tylko w formie elektronicznej !!!

Więcej informacji o programie dostepne jest na stronie:

Przyjmowanie wniosków papierowych na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie wniosku podając prawidłowy okres świadczeniowy tj.:

 • 2019/2021 - dotyczy przyznania świadczenia na okres od dnia złożenia wniosku do 31.05.2021 r. (składają osoby, które w ogóle nie mają przyznanego prawa do świadczenia 500+ , w takim przypadku trzeba złożyć dwa wnioski na 2019/2021 oraz 2021/2022)
 • 2021/2022 - dotyczy przyznania świadczenia 500 + na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ należy złożyć niezbędny wniosek.

Informujemy, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ składanych po 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.!

Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W kolejnym okresie świadczeniowym wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. – tylko w w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – w formie elektronicznej i papierowej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w:

 • Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Budynek Starostwa Powiatowego, Pl. Słowiański 17, pokój nr 17 (parter);
 • Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74;
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • przez Internet- e-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Świadczenie wychowawcze przysługuje:


- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym;
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o
1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
- w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim ma otrzymywać ww. świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawczych albo otrzymującej świadczenie wychowawcze.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności dotyczących uzyskania dochodu lub wystapienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegajaca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach gminny organ właściwy realizujący świadczenie wychowawcze.

Wypłacanie świadczeń w przypadku śmierci wnioskodawcy


W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Wypłacanie świadczeń w przypadku nowonarodzonego dziecka


Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.


Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka

Wypłata świadczenia wychowawczego - Poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Warto podać we wniosku swój adres e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego, ponieważ od 1 lipca 2019 r przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje
je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

!!!UWAGA!!!


Nowy okres zasiłkowy będzie trwać od 1 lipca 2019 r, bądź 1 października 2019 r do 31 maja 2021 r.


W kolejnym okresie zasiłkowym wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r do 31 marca 2021 r - w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r do 30 czerwca 2021 r – w formie papierowej.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 924),

Dokumenty do pobrania:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego :

Materiały informacyjne do pobrania:Opublikował: Arkadiusz Popławski
Publikacja dnia: 08.02.2021
Podpisał: Monika Sobczyńska
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 297