Posty w kategorii Aktualności

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje

– świadczenia

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wydawanie druków

oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

odbywa się odpowiednio w siedzibie SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17  parter
pokój Nr 17

w godzinach:

poniedziałek: 8.00 do 14.00
wtorek: 8.00 do 14.00
środa: 9.00 do 17.00
czwartek: 8.00 do 14.00
piątek: 8.00 do 14.00

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane
dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS
(pokój nr 12, II piętro)
ul. Słowackiego 74

Zmiana strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Informujemy że od 11 lutego została zmieniona strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl nowych regulacji prawnych – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.