Program Rodzina 500 plus

rodzina 500+Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 lutego 2016 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 r. nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze.

Formularze wniosków o świadczenia wychowawcze oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zostaną udostępnione od dnia 1 kwietnia 2016 r.

zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze i opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)

Wnioski będzie można składać w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. Bez względu na datę złożenia wniosku, tzn. czy 1 kwietnia czy 1 lipca, kwota świadczenia wychowawczego będzie wypłacona z wyrównaniem. Organ właściwy będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji w sprawie oraz na wypłatę świadczenia.

Do wniosków złożonych od dnia 2 lipca 2016 r. obowiązuje zasada iż, ustalenie prawa do świadczeń następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Program „Rodzina 500 plus” zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem lub rodzin, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” będziemy niezwłocznie publikować na naszej tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej MOPS-u. Nadto resort Ministerstwa Rodziny uruchomił infolinie na temat programu „Rodzina 500 plus”, z której mogą korzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem.
Numery telefonów infolinii Województwa Pomorskiego:

  • 58 337-71-28
  • 58 337-75-28
  • 58 337-75-78

Numer telefonu infolinii ogólnopolskiej:

  • 22 529-06-68