MALBORK na +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku rozpocznie realizację kolejnego projektu

pn. „ Malbork na „+”- działania społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizuje cele Programu Rewitalizacji dla miasta Malborka na lata 2017-2023 Malbork na „+”. Projekt będzie realizowany od maja 2019 r. do grudnia 2021r.

Celem głównym będzie poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz narzędzi pracy z rodzicami i dziećmi. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w postaci: rozkładu rodziny i rozluźnienia więzi rodzinnych, braku oferty programów aktywizujących i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz niskiego stopnia aktywizacji społecznej rodzin z problemami zdrowotnymi.

Trwałym efektem projektu będzie zwiększona liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu tj. od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2027r.

Projekt jest zintegrowany i stanowi całość z projektem realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2. RPO pn. „Malbork na „+” – Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. Projekt realizowany będzie przez dwóch Partnerów: Miasto Malbork, jako Partner Wiodący, z ramienia którego jednostką realizującą będzie MOPS oraz Partner ZHP Chorągiew Gdańsk.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 995 156,00 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 695 882,60 PLN