Rodzina 500 plus

rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wynikającego z Rządowego Programu Rodzina 500 Plus można składać począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w następujących formach:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem portaluEmp@tia (odnośnik), PUE ZUS (odnośnik)  oraz platformę ePUAP (odnośnik) ,
 • bankowości elektronicznej (czytaj pełną informację: odnośnik),
 • w wersji tradycyjnej – papierowej (odnośnik).
Ważne! Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy –  tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. – uprawnione osoby otrzymają wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 r., skutkować będą ustaleniem prawa i wypłatą świadczenia za okres od 1 kwietnia 2016 r.

Po tym okresie, tj. od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

 1. urodzenia się dziecka,
 2. objęcia dziecka opieką lub
 3. przysposobienia dziecka.

Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci – rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (czytaj więcej: odnośnik) .

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Natomiast w przypadku:

 1. urodzenia dziecka,
 2. ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 3. gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących      w rozłączeniu,

kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

DO WNIOSKU o świadczenie wychowawcze DOŁĄCZYĆ NALEŻY ODPOWIEDNIO:

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie .

W celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie należy złożyć JEDEN wniosek.

Zobacz instrukcję, jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze (odnośnik ).

Godziny i miejsce przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze

Dział Świadczeń Rodzinnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku

Plac Słowiański 17, Pokój Nr 17

w godz. urzędowania:
poniedziałek 800 – 1400
wtorek 800 – 1400
środa 900 – 1700
czwartek 800 – 1400
piątek 800 – 1400

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze można składać również:

 • na dziennik podawczy tutejszego Ośrodka:
 1. w Sekretariacie mieszczącym się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na ulicy Juliusza Słowackiego 74, Pokój Nr 12

w godz. urzędowania od poniedziałku do piątku, od 700 do 1500.

 • drogą pocztową kierując korespondencję na adres Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Dział Świadczeń Rodzinnych

Juliusza Słowackiego 74

82-200 Malbork