Dokumenty do pobrania na drugie i kolejne dzieci

rodzina 500+

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci w rodzinie

W sytuacji ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia ,
  2. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  3. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  4. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  5. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu – w przypadku osoby, która nie ma miejsca zamieszkania;
  6. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
  7. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  8. oświadczenie (odnośnik) uzupełnione wg wzoru (odnośnik);
  9. w przypadku gdy, w imieniu wnioskodawcy wniosek o świadczenie wychowawcze składa inna osoba – upoważnienie (odnośnik) wraz z kopią dowodu osobistego osoby upoważnionej do złożenia wniosku.