Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

– niepełnosprawnemu dziecku;

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

– osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

– osobie, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy ( tj. niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu; osobie, która ukończyła 75 lat), zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.10.2007 r.(Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1446)