Świadczenie Pielęgnacyjne

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl nowych regulacji prawnych – bez względu na dochód rodziny – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PRZYSŁUGUJE:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. opiekuna faktycznego lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co istotne, świadczenie pielęgnacyjne PRZYSŁUGUJE, JEŻELI NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI POWSTAŁA:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • do dnia 30 czerwca 2013 r. w miesięcznej wysokości 520,00 zł,
 • od dnia 01 lipca 2013 r. w miesięcznej wysokości 620,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobom spełniającym warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, za każdy miesiąc w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE OPIEKUŃCZE:

!! Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Tym samym w przypadku przedłożenia nieuwierzytelnionych kopii dokumentów – prosimy o przedłożenie dokumentów w oryginale celem ich uwierzytelnienia.

kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy oraz osoby pełnoletniej, na którą wnosi się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a w przypadku osób niepełnoletnich

kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;

kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a dodatkowo w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wraz ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, w przypadku osoby niepełnosprawnej pozostającej w związku małżeńskim:

 • kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa małżonka/i,
 • kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności małżonka/i,
 • kopia odpisu skróconego aktu zgonu,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • kopia postanowienia o umieszczeniu osoby wymagającej opieki w rodzinie zastępczej spokrewnionej z osobą sprawującą opiekę,
 • kopia postanowienia lub zaświadczenia stanowiącego pozostawanie osoby niepełnosprawnej pod opieką opiekuna prawnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców dziecka wymagającego opieki,
 • w przypadku zameldowania poza Malborkiem, zaświadczenie z organu właściwego dla miejsca zameldowania wnioskodawcy lub osoby niepełnosprawnej, że nie został złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • w przypadku nauki w szkole przez osobę ubiegającą się
 • zaświadczenia szkoły, w której realizowana jest nauka, z informacjami o: formie nauczania (tryb zaoczny lub dzienny), przewidywanym okresie trwania nauki, wymiarze i sposobie realizacji praktyk (jeśli obowiązują),
 • oświadczenia osób, wraz z załączonymi kserokopiami dowodów osobistych, będących w pierwszym stopniu pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, iż nie są one w stanie sprawować osobistej opieki nad tą osobą wraz ze wskazaniem powodu,
 • dokumenty potwierdzające możliwość podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, zarówno wnioskodawcy, jak i członków rodziny w tym dzieci, a także osoby, na którą składany jest wniosek o świadczenie pielęgnacyjne,
 • informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych (tzw. raport), a w przypadku oczekiwania na jego wydanie
 • kopia kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych, który przedłożony został do ZUS z pieczęcią daty wpływu do wspomnianego organu,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego o liczbie dni tygodnia, w których dziecko korzysta w nim z całodobowej opieki – kopia decyzji lub zaświadczenie o tytule przyznania prawa do renty rodzinnej – czy jest to renta przyznana z tytułu śmierci małżonka przyznana w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
POWIAT MALBORK
ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork


tel./fax.: 647-27-81, 647-27-82, 647-27-83

Malbork, dnia ……………

WZÓR OŚWIADCZENIA UWAGA !!

– druk ten należy wypisać według poniższego wzoru i dostosować odpowiednio do sytuacji. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany/a z treścią art. 233 K.K., który brzmi:, „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam co następuje:

JESTEM *panną, kawalerem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą pozostającą w związku małżeńskim, w separacji orzeczonej wyrokiem sądowym, wdową, wdowcem. *Jestem/nie jestem SPOKREWNIONY W PIERWSZEJ LINII POKREWIEŃSTWA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, KTÓRA JEST DLA MNIE *synem, córką, ojcem, matką, dziadkiem, babcią, bratem, siostrą, itd. OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI *nie pozostaje w związku małżeńskim // pozostaje w związku małżeńskim, ale współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

NIE POSIADAM STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ, NIE PODEJMUJĘ ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIE MAM USTALONEGO PRAWA DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH, ZASIŁKU STAŁEGO, NAUCZYCIELSKIEGO ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNEGO, ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO, ANI ŻADNEGO INNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU. Realizuję // nie realizuję NAUKI W SZKOLE.

*Legitymuję się // nie legitymuję się ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I Z TEGO TYTUŁU *posiadam // nie posiadam DOCHODU.

OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI *ma // nie ma PRAWO DO RENTY, EMERYTURY, ZASIŁKU STAŁEGO, *jest // nie jest ZAREJESTROWANA W PUP, *korzysta // nie korzysta Z POMOCY OPIEKUNKI SPOŁECZNEJ Z MOPS, *podejmuje // nie podejmuje ZATRUDNIENIA.

Uzyskałem/am // nie uzyskałem/am ODPOWIEDNIEGO DLA MNIE OKRESU NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA OKRESU UBEZPIECZENIA SKŁADKOWEGO I NIESKŁADKOWEGO.

INFORMUJĘ, ŻE *istnieją // nie istnieją OSOBY W LINII PROSTEJ SPOKREWNIONE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, I OSOBY TE *są // nie są W STANIE OPIEKOWAĆ SIĘ TĄ OSOBĄ. NIKT Z MOICH CZŁONKÓW RODZINY NIE JEST UPRAWNIONY ZA GRANICĄ DO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ.

PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO /// SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO *do kasy // na konto bankowe.

Ponadto należy wskazać informację:

– czy zamieszkuje // nie zamieszkuje Pan/i pod wspólnym adresem z osobą niepełnosprawną i prowadzi Pan/i z w/w osobą wspólne gospodarstwo domowe,

– podać wymiar czasowy i rodzaj sprawowanej opieki nad osobą niepełnosprawną,

– czym spowodowana została rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a tym samym aktywności zawodowej – wskazać powody.