Strona główna

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim

i sztumskim

aktywizacja zawodowa

w ramach Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”,
Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,

Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5-2-21