Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

W myśl nowych regulacji prawnych – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 623,00 zł.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) rodziców osoby wymagającej opieki,

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a) osoby wymagającej opieki,

b) małżonka osoby wymagającej opieki,

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.3)), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Postępowanie w sprawie o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

!! Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Tym samym w przypadku przedłożenia nieuwierzytelnionych kopii dokumentów – prosimy o przedłożenie dokumentów w oryginale celem ich uwierzytelnienia.

– kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy oraz osoby pełnoletniej, na którą wnosi się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a w przypadku osób niepełnoletnich – kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a dodatkowo w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wraz ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,

w przypadku osoby niepełnosprawnej pozostającej w związku małżeńskim:

 • kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa małżonka/i,
 • kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności małżonka/i, – kopia odpisu skróconego aktu zgonu,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • kopia postanowienia o umieszczeniu osoby wymagającej opieki w rodzinie zastępczej spokrewnionej z osobą sprawującą opiekę,
 • kopia postanowienia lub zaświadczenia stanowiącego pozostawanie osoby niepełnosprawnej pod opieką opiekuna prawnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców dziecka wymagającego opieki, – w przypadku zameldowania poza Malborkiem, zaświadczenie z organu właściwego dla miejsca zameldowania wnioskodawcy lub osoby niepełnosprawnej, że nie został złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • w przypadku nauki w szkole przez osobę ubiegającą się
 • zaświadczenia szkoły, w której realizowana jest nauka, z informacjami o: formie nauczania (tryb zaoczny lub dzienny), przewidywanym okresie trwania nauki, wymiarze i sposobie realizacji praktyk (jeśli obowiązują),
 • oświadczenia osób, wraz z załączonymi kserokopiami dowodów osobistych, będących w pierwszym stopniu pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, iż nie są one w stanie sprawować osobistej opieki nad tą osobą wraz ze wskazaniem powodu,
 • dokumenty potwierdzające możliwość podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, zarówno wnioskodawcy, jak i członków rodziny w tym dzieci, a także osoby, na którą składany jest wniosek o świadczenie pielęgnacyjne,
 • informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych (tzw. raport), a w przypadku oczekiwania na jego wydanie
 • kopia kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych, który przedłożony został do ZUS z pieczęcią daty wpływu do wspomnianego organu,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego o liczbie dni tygodnia, w których dziecko korzysta w nim z całodobowej opieki
 • kopia decyzji lub zaświadczenie o tytule przyznania prawa do renty rodzinnej – czy jest to renta przyznana z tytułu śmierci małżonka przyznana w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej

DODATKOWE DOKUMENTY DO WNIOSKU O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011 r.,
 • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011 r.,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011 r.,
 • kopia umowy dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – wraz z oryginałem do wglądu,
 • kopia umowy o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – wraz z oryginałem do wglądu,
 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

>> dokument określający datę utraty dochodu

 • kopia świadectwa pracy – kopia umowy o zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych
 • kopia PIT-11 za 2011 r.
 • kopia decyzji lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • kopia decyzji o utracie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • kopia decyzji o likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej – inne dokumenty potwierdzające fakt utraty dochodu

>> dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

>> dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2011 r.)

 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie oraz wysokość dochodu netto (przykładowo dochód uzyskany w miesiącu styczniu 2012 r.
 • zaświadczenie powinno wskazywać dochód netto uzyskany w miesiącu lutym 2012 r.)
 • kopia decyzji lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • kopia decyzji o uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • inne dokumenty potwierdzające fakt uzyskania dochodu

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
POWIAT MALBORK
ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork


tel./fax.: 647-27-81, 647-27-82, 647-27-83

Malbork, dnia ……………

WZÓR OŚWIADCZENIA

UWAGA !! – druk ten należy wypisać według poniższego wzoru i dostosować odpowiednio do sytuacji.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany/a z treścią art. 233 K.K., który brzmi:, „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam co następuje:

JESTEM *panną, kawalerem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą pozostającą w związku małżeńskim, w separacji orzeczonej wyrokiem sądowym, wdową, wdowcem. *Jestem/nie jestem SPOKREWNIONY W PIERWSZEJ LINII POKREWIEŃSTWA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, KTÓRA JEST DLA MNIE *synem, córką, ojcem, matką, dziadkiem, babcią, bratem, siostrą, itd. OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI *nie pozostaje w związku małżeńskim // pozostaje w związku małżeńskim, ale współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

NIE POSIADAM STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ, NIE PODEJMUJĘ ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, NIE PROWADZĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIE MAM USTALONEGO PRAWA DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH, ZASIŁKU STAŁEGO, NAUCZYCIELSKIEGO ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNEGO, ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO, ANI ŻADNEGO INNEGO ŹRÓDŁA DOCHODU. Realizuję // nie realizuję NAUKI W SZKOLE.

*Legitymuję się // nie legitymuję się ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I Z TEGO TYTUŁU *posiadam // nie posiadam DOCHODU.

OSOBA WYMAGAJĄCA OPIEKI *ma // nie ma PRAWO DO RENTY, EMERYTURY, ZASIŁKU STAŁEGO, *jest // nie jest ZAREJESTROWANA W PUP, *korzysta // nie korzysta Z POMOCY OPIEKUNKI SPOŁECZNEJ Z MOPS, *podejmuje // nie podejmuje ZATRUDNIENIA.

Uzyskałem/am // nie uzyskałem/am ODPOWIEDNIEGO DLA MNIE OKRESU NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA OKRESU UBEZPIECZENIA SKŁADKOWEGO I NIESKŁADKOWEGO.

INFORMUJĘ, ŻE *istnieją // nie istnieją OSOBY W LINII PROSTEJ SPOKREWNIONE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, I OSOBY TE *są // nie są W STANIE OPIEKOWAĆ SIĘ TĄ OSOBĄ. NIKT Z MOICH CZŁONKÓW RODZINY NIE JEST UPRAWNIONY ZA GRANICĄ DO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ.

PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO /// SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO *do kasy // na konto bankowe.

Ponadto należy wskazać informację:

– czy zamieszkuje // nie zamieszkuje Pan/i pod wspólnym adresem z osobą niepełnosprawną i prowadzi Pan/i z w/w osobą wspólne gospodarstwo domowe,

– podać wymiar czasowy i rodzaj sprawowanej opieki nad osobą niepełnosprawną,

– czym spowodowana została rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a tym samym aktywności zawodowej – wskazać powody.