Akty Prawne

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(Dz.U. 298 z 2011 r. poz. 1770)

Ustawa z dnia19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. 205 z 2011 r. poz. 2012)

Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz załącznik do wymienionego obwieszczenia. (Dz.U.z 2009 r nr 1, poz.7.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2008 r nr 134, poz.850.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego. (Dz.U. 2008 nr 78 poz. 469.)

Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz. 1378 z 2007 r.)