Dokumenty do pobrania


INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ORAZ 2018/2019

komunikat_2018

Jednorazowa zapomoga

Wniosek o jednorazową zapomogę

Druk ŚR nr 1 – Oświadczenie – Ochrona danych osobowych


Świadczenia Rodzinne

UWAGA!!!! Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012

Druk ŚR nr 1 – Oświadczenie Ochrona danych osobowych

Druk nr 2 – Prośba o przelew na konto

Druk nr 3 – Oświadczenie

Druk ŚR nr 4 – Upoważnienie do spraw zw. z Świadczeniami Rodzinnymi

Druk ŚR nr 5 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Druk nr 6 Oświadczenie o dochodzie

Druk ŚR nr 7 Oświadczenie w celu ustalenia praaw do świadczenia pielęgnacyjnego

Druk ŚR nr 8wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Druk ŚR nr 9 – Oświadczenie dotyczące braku możliwości podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 10 – Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 11 – Zobowiązanie do dostarczenia raportu z ZUS (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 12 – RP 6 – Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (tylko dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego)

Druk ŚR nr 13 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Druk ŚR nr 14 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 114, poz. 950)

Druk ŚR nr 15 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Druk ŚR nr 16 – oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Druk ŚR nr 17 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Druk ŚR nr 18 – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Druk ŚR nr 19 – Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Druk ŚR nr 20 – Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Druk ŚR nr 21 – Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Druk ŚR nr 22 – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Druk ŚR nr 23 – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Druk ŚR nr 24 – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Druk ŚR nr 25 – Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Druk A – Wzór oświadczenia

Druk B – Załączniki do wniosku

 


Fundusz Alimentacyjny

UWAGA!!!! Druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012

Druk FA nr 1 – Oświadczenie Ochrona danych osobowych dot. funduszu alimentacyjnego

Druk nr 2 – Prośba o przelew na konto

Druk nr 3 – Oświadczenie

Druk FA nr 4 – Upoważnienie do spraw zw. z funduszem alimentacyjnym

Druk FA nr 5 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzający okres świadczeniowy

Druk nr 6 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 7 – Informacja dotycząca dłużnika alimentacyjnego

Druk FA nr 8 – Oświadczenie dotyczące adresu Komornika

Druk FA nr 9 – Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

Druk FA nr 10 – Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Druk FA nr 11 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiąganym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 12 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Druk FA nr 13 – Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Druk A – Wzór oświadczenia

Druk B – Załączniki do wniosku